HADITH:

WOORDEN, DADEN EN LEVENSHOUDING VAN DE HEILIGE PROFEET MUHAMMAD, (Sallal-Laahu 'alaihi wa sallam)

De kennis van de "Hadith" heeft de daden, woorden en levenshouding van de Profeet { saws } van de Islam tot onderwerp.

Onder Hadith verstaan we dus het verslag over datgene wat de Profeet {saws} deed, zei en wat hij zijn Metgezellen zag doen en stilzwijgend toestond.

Betrouwbaarheid van de HadithImaam Bukhari {r.a.} (d. 870 A.D.) reisde eens honderden kilometers om een man te bezoeken, die hem mogelijkerwijze Hadith van de Profeet {saws} zou kunnen vertellen. Na een zware reis kwam Bukhari op de plaats van bestemming aan. Daar zag hij dat de bewuste man buiten zijn huis stond en bezig was zijn paard dat verderop aan het grazen was, met een lege haverzak naar zich toe te lokken.

Imaam Bukhari concludeerde hieruit dat de man onbetrouwbaar was en vertrok onmiddellijk, zonder ook maar één woord met hem te willen wisselen. Deze anekdote laat duidelijk zien hoe scherp door Imaam Bukhari geselecteerd werd bij het verzamelen van de Hadith. De Hadith is na de heilige Koran de belangrijkste bron van kennis voor een moslim(a). In de Koran staan de woorden van Allah, Subhana wa ta'ala, die aan de Profeet geopenbaard werden.

"En hij (de Boodschapper) spreekt niet naar eigen begeerte." [H.K.53:3]. Terwijl de Hadith de eigen woorden van de Profeet { saws } bevatten, die hij onder de inspirerende leiding van Allah {swt}- zelf heeft uitgesproken.
De Hadith verduidelijk wat er in de Koran geopenbaard is. Zo staat er herhaaldelijk in dat er gebeden moet worden en dat de Zakaat (armenbelasting) een verplichting is, maar pas in de Hadith kan er gevonden worden hoe, wanneer en door wie dit dient te geschieden. In de Hadith kunnen dan ook aanwijzingen gevonden worden over onderwerpen die het gehele praktische leven van een moslim(a) betreffen, zoals: gebed, reiniging, vasten, wetenschap, kennis, huwelijk, geboorte, dood, handel, eten en drinken, halal en haram etc. De Koran geeft duidelijk aan welke waarde aan de woorden van de Profeet { saws } toegekend dient te worden:

"Zeg: Als u Allah liefheeft, volgt mij dan en Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol." [H.K.3:31] "En wat de Boodschapper u ook geeft, neemt het (aan), en wat hij verbiedt, weerhoudt u daarvan en vreest Allah. Zeker, Allah is streng in het straffen. " [H.K. 59:7] Volgens Djabier {raa} zei de Profeet {saws} op zijn afscheidspelgrimage:"Ik heb jullie iets nagelaten, dat, wanneer jullie je daaraan houden, ervoor zal zorgen dat jullie nooit verkeerd geleid zullen worden: het Boek van Allah {swt} en dat wat jullie van mij krijgen door me vragen te stellen (m.a.w. de Hadith)."

(Moslim sharif)Diverse malen heeft de Profeet {saws } het belang van de Hadith benadrukt. Zo stelde hij eens, aldus zijn geliefde vrouw Aisja {raa}, in een Khutbah (verhandeling) deze retorische vraag:

"Wat zal de toestand zijn van die mensen, die zich afzijdig houden van iets wat ik zelf doe?"

[Bukhari] Het levende voorbeeld van de Profeet { saws } heeft alles vervangen wat Allah {swt} voordien aan de mensheid had geopenbaard.

Advertenties